Usługi pogrzebowe JOTES

Transport zwłok na terenie Polski wymaga innych formalności niż sprowadzenie zwłok z zagranicy. Do przewozu zmarłych na odległość do 60 km zbędne są dodatkowe zgody, jednak transportu można dokonać jedynie pojazdami specjalistycznymi. Do wykonania transportu wymagane jest pełnomocnictwo rodziny zmarłego i kopia dokumentu potwierdzającego zgon.

Transport zmarłych na terenie Polski - formalności przewozu zwłok

Formalności do sprowadzenia zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy wymaga wypełnienia niezbędnych formalności i odpowiedniego przygotowanego środka transportu. Jako zakład pogrzebowy łączymy siły z firmą specjalizującą się w transporcie zwłok. Zapewniamy pełne przygotowanie zwłok do transportu, przewóz w godnych i bezpiecznych warunkach. W ramach zlecenia na przewóz ciała zajmujemy się wypełnieniem wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem zwłok lub szczątek:

 • wniosek o transport ciała do Polski zatwierdzony przez starostę powiatu, gdzie mają trafić zwłoki. Następnie decyzja trafia do konsula Polski za granicą.
 • uzyskanie zezwolenia na transport zwłok wydawanego przez polski konsulat za granicą (po otrzymaniu decyzji od starosty)
 • uzyskanie odpłatnego zaświadczenia na przewóz zwłok.

Czas wydania zgody na przewiezienie zwłok

W przypadku śmierci w związku z chorobami zakaźnymi zapisanymi w prawie, tj.

 • cholera,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżuma,
 • gorączka powrotna,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • nosacizna,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wścieklizna,
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

o pozwolenie na transport można się ubiegać dopiero po upływie dwóch lat, z uwagi na zwiększone ryzyko epidemiologiczne.

Wszelkie zezwolenia na przewóz zwłok osób, które nie zmarły z powodu wyżej wymienionych chorób, wydaje się w trybie natychmiastowym, nie później niż w terminie trzech dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Ubieganie się o zezwolenie na transport - osoby uprawnione

Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych, a mianowicie:

 • pozostałego małżonka(i) osoby zmarłej,
 • krewnego zstępnego (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
 • krewnego wstępnego (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
 • krewnego bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowatego w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoby dobrowolnie do tego zobowiązującej się.

Warunki do krajowego i międzynarodowego transportu zwłok

Organizowany i przeprowadzany przez nas krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok przebiega w godnych warunkach, stworzonych w oparciu o wysokie standardy dotyczące transportu zwłok. Dysponujemy odpowiednio przystosowanymi pojazdami. Wyróżniają się one:

 • trwałym oznakowaniem w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
 • kabiną kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie ciała lub szczątków,
 • zabezpieczeniem przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
 • podłogą w części przeznaczoną na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki, lub szczątki, wyłożoną materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie preparatów dezynfekujących.

Przedstawione warunki transportu zwłok i szczątków podyktowane są względami konieczności ochrony życia i zdrowia ludzi oraz pełnego poszanowania ciała i szczątków. W tym miejscu należy podkreślić, że po przywiezieniu zwłok na miejsce przeznaczenia, muszą być one niezwłocznie pochowane bez otwierania trumny.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards