Usługi pogrzebowe JOTES

Ekshumacje

Cel i przebieg procesu ekshumacji zwłok.

Ekshumacja jest procesem przeniesienia ciała ludzkiego lub jego doczesnych szczątków z jednego miejsca pochówku do innego. Polega na wydobyciu zwłok z grobu i ponownego pochówku na tym samym lub innym cmentarzu. Powodem ekshumacji może być też remont grobu/grobowca, czy też konieczność przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. W zależności od tego, ile czasu upłynęło od pierwszego pochówku, możemy zastosować różne techniki prac ekshumacyjnych: przed okresem mineralizacji – trumnę wydobywamy z grobu, a następnie umieszczamy ją w specjalnej, szczelnie zamykanej skrzyni ekshumacyjnej, po okresie mineralizacji – szczątki i resztki trumny należy umieścić w trumnie ekshumacyjnej. Nową trumnę umieszcza się w specjalnym worku, który jest szczelnie zamykany i odporny na uszkodzenia.

Procedury prawne dotyczące ekshumacji.

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na przeprowadzenie ekshumacji z cmentarzy komunalnych może wydać po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy dla rejonu ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. O terminie ekshumacji decyduje SANEPID i odgórnie ustalone akty prawne. Ekshumację można wykonać w określonym czasie w roku –tj. od 16 października do 15 kwietnia w godzinach porannych. Jeśli od daty śmierci nie upłynęły dwa lata – konieczne jest zaświadczenie, że śmierć nie nastąpiła na chorobę zakaźną. Otwarcie grobu zawsze odbywa się w obecności zarządcy cmentarza lub osoby przez niego wydelegowanej, państwowego inspektora sanitarnego i przedstawiciela naszego zakładu pogrzebowego. Dokładnie określone procedury stosuje się też przy zabezpieczaniu samego miejsca poekshumacyjnego. Zwłoki osób zmarłych na chorobę zakaźną nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu. W każdym przypadku wykonanie ekshumacji zostaje powierzone odpowiedniemu zakładowi pogrzebowemu. Ekshumacja nie wymaga obecności członków rodziny osoby zmarłej, chyba że wyrażą wolę uczestniczenia w tym procesie. Zajmujemy się również przewozem zmarłego oraz ponowną organizacją jego pochówku. Przeprowadzenie ekshumacji wymaga wypełnienia szeregu formalności, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Najpierw należy określić, na jaki cmentarz – bądź na jakie miejsce na dotychczasowym cmentarzu – mają być przeniesione wydobyte z grobu szczątki. Następnie trzeba się skontaktować z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w celu uzyskania decyzji administracyjnej, na mocy której nastąpi wydobycie zwłok z grobu. W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok. Proces ekshumacji nadzorowany jest przez Sanepid, którego przedstawiciel najczęściej jest obecny na cmentarzu w jej trakcie. Wykonuje ją odpowiedzialny za przeprowadzenie takich usług zakład pogrzebowy, wybrany przez rodzinę zmarłego bądź instytucję zlecającą ekshumację. Ekshumację można wykonać na wniosek upoważnionych do tego osób. Powinny one odpowiednio motywując swoją prośbę wystąpić o wydanie zezwolenia na wykonanie ekshumacji do Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wniosek o ekshumację może wpłynąć także od prokuratury lub sądu np. w przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości w sprawie przyczyn śmierci, które są możliwe do wyjaśnienia jedynie w ten sposób.

Profesjonalny zakład usług pogrzebowych w Lubinie.

Usługi pogrzebowe Jotes zawsze przebiegają w zgodzie z prawem oraz z należnym szacunkiem dla osoby zmarłej oraz jej bliskich. Posiadamy stosowne uprawnienia do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych. W zakresie usług pochówki i ekshumacje Lubin organizujemy też transport zwłok do miejsca docelowego. Cena ekshumacji zwłok zależy od okoliczności, w jakich będzie przeprowadzona i zastosowanej metody. Wycenę wykonujemy indywidualnie, w związku z tym prosimy o kontakt z naszym zakładem pogrzebowym telefonicznie lub osobiście.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards